100 години финансова наука в Икономически университет – Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

100 години изучаване на финансова наука отбелязва Икономически университет – Варна със специално събитие на 14.10.2022 г. от 10.00 ч. в зала 1 на академичната сграда. То включва и дискусия на тема „Кризисни рефлексии върху финансовия сектор“ с участието на водещи учени и топ мениджъри на банкови и финансови институции от страната и чужбина.

Подробната програма за честването можете да видите тук: https://www.ue-varna.bg/bg/news/100-godini-finansova-nauka-v-ikonomicheski-universitet-varna/1672

Изучаването на финансова наука датира още от създаването на Висшето търговско училище през май 1920 г. В изказването си пред Варненската търговско-индустриална камара бъдещият ректор Цани Калянджиев отбелязва, че висшето училище ще се нуждае от 12 души преподавателски състав, от които един финансист. Така попълнен, академичният състав трябва да „носи” преподавателската и изследователска работа по дисциплините, предвидени в учебната програма, една от които е „Финансова наука” – задължителна за всички студенти, а полагането на изпит по нея е условие за получаване на диплома. Тя се утвърждава сред водещите задължителни дисциплини със свой самостоятелен предмет (финансовото стопанство на държавата), преподавана без прекъсване пред всички випуски на училището, независимо от преустройството и промените на учебните планове.

Съгласно учебната програма “Финансова наука“ трябва да се чете за първи път през учебната 1922-23 година пред студентите от втори курс. Висшето училище избира за редовен доцент финансиста д-р Георги Петков, завършил Университета в Ерлаген (Германия). Академичният съвет му възлага титулярното място по „Финансова наука” и свързаните с нея допълнителни дисциплини. През 1924-а функциите му поема Оскар Андерсон – бивш професор от Университета в Киев, който е избран за извънреден професор във Висшето търговско училище и запазва позицията на титуляр по „Финансова наука” до напускането си през 1934-а.

В средата на 20-те години на 20 век във Висшето търговско училище най-талантливите випускници се привличат към академична кариера. Сред абсолвентите, завършили през 1925-а, е Станчо Чолаков, който успява да впечатли своите преподаватели с бляскавото си дипломиране и с решението да продължи икономическото си образование в Германия. След завръщането му през 1927 г. той  е избран за редовен асистент, а през 1934-а печели конкурс и става титуляр на дисциплината „Финансова наука”.

В края на 1936 г. Академичният съвет взема решение за създаване на Катедрата по финансова наука. Тя се ангажира с преподаване на няколко дисциплини, от които задължителни за изучаване във всички специалности са „Обща теория на държавните финанси“ и „Парично, банково и борсово дело“. През 40-те години се преподават дисциплините „Учение за балансите“ и „Наука за стопанското предприятие“, в които се включват теми от сферата на корпоративните финанси. През 1948 г. е създадена  специалност „Финанси и банково дело“ (една от първите шест специалности във висшето училище), преименувана две години по-късно на „Финанси и кредит“.

През 1948 г. висшето училище (тогава Варненски държавен университет) е поставено под ръководството на Комитета за наука, изкуство и култура, с чиято административна разпоредба от 1953 г. се преустановява приемът на студенти по специалност „Финанси и кредит”. Три години по-късно е закрита и едноименната катедра. Но и след това във Висшия институт за народно стопанство „Димитър Благоев“ – Варна се осигурява базисно обучение на студентите по финансиране и кредитиране на социалистическото стопанство.

След началото на демократичните промени в страната се възражда идеята за по-интензивно изучаване на финансови дисциплини. Тяхното администриране се поема от създадената през декември 1989 г. катедра „Финанси и кредит“. През 1990 г. са приети първите студенти в специалност „Банково дело “, а година по-късно – първият випуск по „Финанси“. От 1997 г. двете специалности са обединени във „Финанси“.

Водещата катедра е сред първите в ИУ – Варна, която предлага обучение в две магистърски специалности – „Финанси“ и „Банково дело“ (1996 г.). За пръв път в ИУ – Варна се приемат студенти по три магистърски програми – „Банков мениджмънт“, „Корпоративни финанси“ и „Публични финанси“ (2003 г.). От 2002 г. досега 18 души са придобили образователната и научна степен „доктор по финанси“, 8 преподаватели – академичната длъжност „доцент“ и 2-ма – академичната длъжност „професор“.

Днес преподаването на финансова наука в университета заема своето достойно място в образователния портфейл на ИУ – Варна. Обучението се осъществява в две бакалавърски („Финанси“ и „Социална сигурност и застраховане“) и две магистърски („Банков мениджмънт“ и „Финанси и иновации“) специалности. Всички студенти в университета изучават дисциплината „Въведение във финансите“.

Освен в обучението на студенти и докторанти, преподавателският състав на катедрата работи усилено в научноизследователската сфера и активно допринася за издигане равнището на българската финансова наука в страната и чужбина. От преподаватели на катедрата са издадени първи и единствени по рода си у нас студии и монографии, посветени на банковите бизнес модели, дигитализацията в банкирането, управлението на риска в банките, структурата и мениджмънта на инвестиционните фондове, корпоративната дивидентна политика, частните пенсионни схеми, монетарната бедност, данъците с кауза, данъчната автономност на местните власти и много други.

Много плодотворна е дейността на основания през 2012 г. по инициатива на студентите от катедрените специалности клуб „Финанси“. Той организира редица събития – национални конкурси и състезания, кариерни форуми, отворени лекции и обучения с експерти от бизнеса и академичните среди.

Вече 100 години преподаването на финансовата наука в ИУ – Варна съчетава традициите с новаторството и успешно устоява на предизвикателствата на времето.

 

(Visited 7 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close