Студентите с позиция до народните представители и министъра на образованието по три важни теми

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Националното представителство на студентските съвети в България, което представлява всички обучаващи се студенти в страната, изпрати позицията си по три важни проблема, касаещи младите хора, които се обучават във висшите учебни заведения.

Позициите, изпратени до народните представители, парламентарните комисии и министъра на образованието Николай Денков, са във връзка с искания за увеличаване размера на държавната субсидия за леглоден в студентските общежития и храноден в студентските столове във висшите училища в Република България; Увеличаване на докторантската стипендия за докторанти от 1 юли 2022 година с актуализация на държавния бюджет на Република България и осигуряване на допълнителни средства за продължаване на инициативата за ремонт на студентските общежития.

Медията ни ги публикува без редакторска намеса:

Позиция относно размер на държавната субсидия за леглоден в студентските общежития и храноден в студентските столове във висшите училища в Република България

Обръщаме се към Вас в качеството си на единствения законоустановен орган, представляващ интересите на всички обучаващи се в Република България.

Във връзка с предстоящото актуализиране на държавния бюджет, екипът на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) изказва своята ПОЗИЦИЯ, относно размера на държавната субсидия за леглоден и храноден във висшите училища в страната. Наблюдава се негативна тенденция стойностите за храноден в студентските столове и леглоден в студентските общежития да са крайно ниски, а ставката, която е в момента предвид инфлацията в страната е крайно недостатъчна. Ние, представителите на студентите изразяваме мнение, че е крайно необходимо да се обърне внимание на студентите и техните социално-битови нужди.

От името на студентската общност изразяваме искания да бъдат завишени стойностите с предстоящата актуализация на Бюджет 2022 година с допълнителни средства за:

1) Към момента субсидията възлиза на 1,40 лв. за леглоден и 5,00 лв. за храноден. Политиката на завишаване на тези стойности е последователна през годините, но средствата не са достатъчни.

Желанието ни за завишаване е продиктувано от драстичното увеличение на цените на хранителни продукти и стоки от първа необходимост, както и на цените на ток, вода и парно. През последната година тези стойности значително се покачиха, което води до невъзможност от страна на държавата за реално подпомагане на висшите училища при предоставянето на базови битови условия на учащите.

Нашите изчисления показват, че за настоящата актуализиация ще бъдат необходими допълнителни 3,4 млн. лева., което е с 15 % увеличение.

2) Да бъде допуснато учащите да използват цялата субсидия за храноден в рамките на едно хранене във висшите училища, в които не са предвидени две или повече хранения за деня.

Съгласно Инструкция № 1 на Министерството на образованието и науката от 02.04.1999 г., която регламентира условията и реда за ползване на държавна субсидия за отделните хранения и отчитане броя на хранодните в студентските столове, учащите следва да използват субсидията за храноден разделено на две или повече хранения за деня. Това ощетява учащите във висшите училища в страната, които не предвиждат две или повече хранения за деня, тъй като ограничава тяхната възможност да използват субсидията наведнъж.

Желанието ни за тази промяна е мотивирано от обстоятелството, че за много наши колеги не е предвидена повече от една почивка за хранене в рамките на учебния ден. Въпреки това, учащите нямат възможността да използват цялата стойност на субсидията, тъй като Инструкция № 1 регламентира това да бъде отчитано разделено на две или повече хранения за деня. Поради тази причина ние апелираме за изменение на текста на Инструкцията и допускане на възможността учащите в страната да използват субсидията за храноден наведнъж в случаите, в които висшето училище не предвижда повече от една почивка за хранене в рамките на учебния ден.

Надяваме се исканията ни да бъдат взети под внимание. Екипът на Национално представителство на студентските съвети в Република България остава на разположение в случай на възникнали въпроси, касаещи нашата позиция.

Позиция относно осигуряване на допълнителни средства за продължаване на инициативата за ремонт на студентските общежития:

Настоящото становище Ви изпращаме във връзка с обсъждане на актуализация на държавния бюджет на Република България от 1 юли 2022 година.

През месец Август 2020 година с решение на Министерски съвет № 219/17.08.2020 година бяха одобрени средства в размер на 98 млн. лева за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития в страната. Одобрените държавни висши училища стартираха процедури по възлагане на обществени поръчки, с цел осигуряване на ефективност при разходване на бюджетните средства, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. Предвидените срокове в ЗОП за приключването на обявените процедури, постави повечето висши училища в невъзможност за реално усвояване на средствата до края на бюджетната 2020 година.

С оглед на тромавите процедури по ЗОП, редица висши училища започнаха ремонтните си дейности при сключени ЗОП процедури на цени, които не са актуални към началото на тази година с настъпилата инфлация след започване на войната в Украйна.

Много от висшите училища имат недостиг на средства за завършване на ремонтните дейности, а стотици студенти остават на улицата без общежития. Основната причина за недостиг на средства е многократното увеличение на цените на материалите и невъзможността на фирмите да изпълнят ремонта на предложените от тях фиксирани цени в проведените през 2020/2021 година процедури на ЗОП.

През изминалата 2021 година и най-вече в последните 6 месеца на 2022 година се наблюдава увеличение на цените на материали, в резултат на която изпълнителите се отказват от изпълнението на сключените договори поради недостиг на средства.

Липсата на методика от страна на МРРБ за индексиране на договорите в строителството е изключително обезпокоително. Всичко това създава предпоставки да се обърнем към Вас с настоящата ПОЗИЦИЯ за отпускане на допълнителни 50 млн. лева за дофинансиране на вече започнатите ремонтни дейности във висшите училища и за продължаване на програмата за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития и столове на държавните висши училища.

Вашата подкрепа в този труден момент за студентите и ръководствата на висшите училища ще бъде една добра инвестиция в хода на процесите по подобряване на социално-битовите условия на студентите и подобряване на средата за обучение и живот на младите хора като цяло.

Силно сме уверени, че ще вземете под внимание нашата позиция с оглед на това, че отпускането на тези средства ще създаде предпоставка да бъдат завършени своевременно ремонтните дейности и в началото на учебната 2022/2023 година студентите ще могат да бъдат настанени в ремонтираните общежития. Напомняме също, че последните отпускани средства за ремонт на студентски общежития са в далечната 2008 година, с което ясно искаме да покажем, че е време да се обърне внимание на студентската младеж в България.

Позиция относно увеличаване на докторантската стипендия за докторанти от 1 юли 2022 година с актуализация на държавния бюджет на Република България:

Становището е във връзка с разгледаните от нас параметри по отношение на субсидията за издръжка на обучението и политиката на предоставяне на средства за стипендии на студенти и докторанти.

Изразяваме притеснението си също от факта, че за увеличение на стипендиите за докторантите не са предвидени средства.

Ние, от НПСС, намираме за крайно неприемливо да не са предвидени средства за увеличение на стипендиите за докторантите. Намираме това като силно противоречие с всички стратегически документи, определящи важната роля на науката и иновациите, които държавата определя като приоритет.

НПСС настоява средствата за докторанти да бъдат увеличени на 1000 лева месечна стипендия. Тези средства не са предвидени в Бюджет 2022 година.

Стипендията до м. Април е била в размер на 500,00 лева, а от м. Април е в размер на 750,00 лева, но въпреки увеличението с 50 % е крайно недостатъчна, което води до отлив на желаещи да кандидатстват за докторантура и създават предпоставка тези, които са решили да продължат своето научно развитие да се примирят с тази нищожна стипендия. Всичко това води до нежеланите последици да бъде унищожен научният капацитет на страната.

Настояваме от 1.07.2022 година с предстоящата актуализация на Бюджет 2022 г. за допълнителни средства за докторанти, които да бъдат в размер на 4 млн. лева.

Като обществена организация, представляваща студентската общност, Националното представителство на студентските съвети сме на мнение, че образованието в страната трябва да бъде сред основните приоритети на държавата и следва да се обърне специално внимание на поставените от нас по-горе въпроси.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close