Първото в България обучение по роботизирана хирургия се проведе във Варна

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
През зимния семестър на учебната 2021/2022 година в Медицински университет – Варна се проведе първото в България обучение по СИД (свободно избираема дисциплина) „Въведение в роботизираната хирургия“. В обучението взеха участие студенти от 5-и курс, специалност „Медицина“, съобщават от пресцентъра на висшето училище.
Новата програма за обучение цели развитието и обучението на кадри да започне още от нивото на „студентската скамейка“, т.к. се наблюдава недостиг на специалисти в тази област както в национален, така и в международен мащаб. СИД-ът бе разпределен в два модула, теоретичен и практически, като имаше за цел да запознае студентите както със спецификите на минимално инвазивната робот-асистирана хирургия, така и с нейните предимства за пациента. За тази цел те имаха възможност да се докоснат отблизо и да работят с най-иновативната и високотехнологична роботизирана платформа Da Vinci Xi. В рамките на специализирания курс студентите детайлно успяха да изучат технологията и стъпките в предоперативната подготовка и последващите етапи от една роботизирана оперативна интервенция.
Програмата за обучение и оценка на знанията по новата дисциплина е разработена изцяло от екип на Катедрата по обща и оперативна хирургия, с ръководител проф. д-р Красимир Иванов. Практическите упражнения се проведоха в Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, която е утвърден център за хирургично и минимално инвазивно лечение на онкологични и доброкачествени заболявания в България.
През 2019 г. в МУ-Варна е разкрит Център по роботизирана хирургия в рамките на проект BG05M2OP001-1/1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
Центърът разполага с последно поколение роботизирана система da Vinci Xi, към която е интегриран и допълнителен тренировъчен симулатор за придобиване на умения по роботизирана хирургия от студенти и специализанти, което ще спомогне за провеждането на по-ефективни обучения и практически упражнения. Обучението ще се осъществява в няколко основни етапа – лекционна част, колоквиум, практическа част и изпит.
„С навлизането на роботизираната хирургия в модерната медицина в световен мащаб бе необходимо създаването на център за обучение на специалисти по роботизирана хирургия. Един модерен университет не може да съществува без използването на новите технологии в преподаването, а развитието на теле- и симулационната медицина налага задълбочената подготовка на лекарите да започне възможно най-рано на студентската скамейка“, коментира поредната стъпка от стратегията за развитие на медицинското образование във Варна проф. д-р Красимир Иванов.
Новата дисциплина ще даде възможност на студентите да се включат също и в осъществяването на качествени и конкуретноспособни научноизследователски проучвания, които намират отражение в престижни международни научни списания с висок импакт фактор.
През летния семестър на академичната 2021/2022 учебна година за свободно избираемата дисциплина ще могат да се запишат последователно и студентите от III и IV курс, специалност „Медицина“.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close