Повече от половината ученици в България изучават професия след VII клас

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Повече от половината ученици в България изучават професия след VII клас. За поредна година се увеличава делът на професионалните паралелки, както и на тези със STEM професии и профили. Осмокласниците в професионални гимназии са 56,56% от всички. Това е увеличение от почти 4 процентни пункта спрямо учебната 2019/2020 година, когато за пръв път се забелязва повишен интерес към професионалното образование.

Това показва изпълнението на план-приема в гимназиите след VII клас за учебната 2021/2022 година. Сформирани са общо 2333 паралелки с 54 499 осмокласници. От тях 1381 са професионални, 1371 са STEM. Профилираните са 952. От тях с профил “Чужди езици“ са 296.

Почти 32 000 ученици в VIII клас (58,42%) се обучават по STEM профили и професии. Има ръст на приема в STEM професиите в направления “Компютърни науки“ и “Приложна информатика“, както и в профилите “Природни науки“ и “Софтуерни и хардуерни науки“.

Значително е нараснал броят на учениците, които се подготвят по специалности с очакван недостиг на пазара на труда. Тази учебна година те са 8483, а през изминалата са били 5425. Най-голям е броят на учениците, които се обучават по такива специалности в областите Пловдив, Варна, Сливен и Стара Загора.

Най-предпочитани са “Автотранспортна техника“, “Производство на кулинарни изделия и напитки“, “Спедиция, транспортна и складова логистика“, “Производство на хляб и хлебни изделия“, “Електрически превозни средства“, “Машини и системи с цифрово-програмно управление“ и “Трайни насаждения“.

Близо 1300 ученици в 70 паралелки в VIII клас се обучават и в защитени от държавата специалности. Техният брой е най-голям в областите Бургас, Варна, София-град и Стара Загора. Най-голям е броят на изучаващите “Полевъдство“, “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника“, “Корабни машини и механизми“, “Корабоводене – морско“ и “Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия“.

Най-високият процент на сформираните професионални паралелки е в област Враца – 75.74% от всички. Следва Перник с 69.10%. В София също има ръст – професионалните паралелки в VIII клас са 41,38%. За сравнение през учебната 2019/2020 година процентът е 36,92%.

Най-много са паралелките със STEM професии и профили в Перник – 75.56%, следвани от Търговище (75.06%) и Габрово (70.22%).

(Visited 5 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close