Отбелязваме Международния ден за правата на човека

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Подписаната на 10 декември 1948 г. Всеобща декларация за правата на човека, приета от Общото събрание на ООН, е първият правен документ, който определя основните човешки права, които трябва да бъдат защитени повсеместно. С оглед на това, че правата не се дефинират от раса, пол, класа, сексуалност, способности, религия, с Всеобщата декларация за правата на човека те се определят като универсални.

Декларацията е първото средство на световната организация в областта на правата на човека, но и първото уреждане на правата на световно ниво. Документът посочва принципите, които и до днес имат огромно влияние по света – принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и братството.

Основната част на Всеобща декларация за правата на човека конституира правата на индивида (правото на живот и отхвърлянето на робството); съдържа индивидуалните политически и граждански права; отнася се до свободата на религията, убежденията и изразяването; записани са социални, икономически и културни права. Декларацията се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, конвенции, договори, национални конституции и закони. Днес, навършвайки 75 години, тя продължава да бъде в основата на цялото международно право в областта на правата на човека. 

Поемайки инициативата от Всеобщата декларация Съветът на Европа създава Конвенция за защита на човешките права и основните свободи. Тя гарантира правото на живот, свобода и сигурност, както и справедлив процес, гласуване и кандидатстване на избори, свободата на мисълта и религията, а също така и свободното изразяване. С Конвенцията се забраняват изтезанията и смъртното наказание, както и нечовешкото или унизително отнасяне към хората.

През 1950 г. Организацията на обединените нации обявява 10 декември за Международен ден за правата на човека. Тази дата се чества по цял свят с различни инициативи, които имат за цел да повишат познанията и разбирането на хората за човешките права и тяхната защита.

Това ни напомнят ученици от Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна и координаторът за училището Стойна Илиева за успешно реализирания проект по темата за правата на човека и ценностите на ЕС. В периода 2020 – 2023 година училището работи по международен проект, финансиран по програма “Еразъм+“: “MASTER: Multisystem Approach for Students to save the European Rights and the fundamental values” („Мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности“). Проектът 2020-1-IT02-KA229-079666_5 по ключова дейност 2: „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ обединява шест европейски училища. Варненската гимназия по икономика бе в партньорство с пет образователни институции от Италия, Естония, Португалия, Румъния, Словения, които споделят едни и същи образователни потребности и цели: социално включване, общи ценности, борба с тормоза и предразсъдъците. Всички училища преди началото на съвместната дейност са разработвали инициативи и проекти, свързани с правата на човека като стратегия за насърчаване на осведомеността на училищната общност по тази тема.

MASTER включи теми, съответстващи на основните ценности на ЕС: човешко достойнство, свобода, равенство, солидарност, гражданство, правосъдие. Проектът MASTER бе насочен към образование за правата на човека: чрез разбиране на принципите, свързани с правата на човека и механизмите за тяхното запазване; чрез разработване и прилагане на подходи, които зачитат правата на учениците и учителите; чрез предоставяне на инструменти на учениците и учителите да упражняват собствените си права и да зачитат и защитават правата на другите.

В рамките на проекта бяха осъществени краткосрочни обмени на ученици в партньорските училища в Румъния, Словения, Португалия, България (през 2022 г.), в Естония и Италия (през 2023 г.). Всяко от партньорските училища сподели добри практики и разви конкретна тема, свързана с основните ценности. Българското училище сподели добри практики и разви темите: „Гражданство“ и „Правото на човек за живот в чиста и устойчива околна среда“.

Сътрудничеството на партньорите, споделянето на добри практики и методологии относно правата на човека и основните ценности на ЕС, и обединяването им в единна и многостранна системна дейност, въздейства като движеща сила за развиване на компетентности както на ученици, така и на учители. Проектът MASTER повиши осведомеността им чрез развиване на техните умения и нагласи в съответствие с принципите за правата на човека и им помогна да станат активни, отговорни и без предразсъдъци членове на обществото.

Участниците продължават да прилагат в своята работа успешния мултидисциплинарен подход за запазване на европейските права и общочовешки ценности.

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия по Програма „Еразъм+“.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в него.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close