Община Варна започна процедура за избор на членове на Съвета на децата

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Крайният срок за подаване на документи за участие е 24 май

Община Варна започна процедура за избор на членове на Съвета на децата. За членове могат да бъдат предлагани кандидатури на подрастващи на възраст от 13 до 16 години. 

Покана да дадат своите предложения е отправена към директорите на всички варненски училища, центровете за подкрепа на личностно развитие, доставчиците на социални услуги, читалищата, НПО-та и всички структури, работещи с деца.  

Желаещите да участват в избора могат да подадат документи в срок до 24 май 2024 г. по електронен път на адрес: varnanamladite@gmail.com или по пощата на адрес: гр. Варна 9002, бул. „Цар Освободител“ № 27 (Младежки дом), отдел „Младежки дейности“. 

Кандидатурите на децата ще бъдат разгледани от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Варна. В състава й влизат експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация или социална услуга. На база постъпилите кандидатури, комисията ще подбере на общинско ниво членовете на Съвета на децата.

Инициативата е базирана на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, според която детското участие в обществения живот е един от основните принципи в развитието на демократичните общества. Чрез него децата придобиват умения, знания и увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал.

Формулярът, направленията за кандидатстване и критериите са публикувани на адрес: https://www.varnanamladite.com/?idpub=1704

(Visited 6 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close