Варненски университети и ВУЗ в Пловдив създават съвместни магистърски програми

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Ректорите на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“, на Техническия университет – Варна и на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“ ще дадат старт пред медиите на проекта за създаване на иновативна академична екосистема в трите висши училища. Събитието ще е хибридно и ще се проведе на 7 декември 2021 г. от 10.00 ч. в Учебно-спортния комплекс на ВСУ “Черноризец Храбър“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 и е на обща стойност 1 498 758.36 лв. Периодът на изпълнение е от 8.11.2021 г. до 31.12.2023 г.

В проекта ще участват студенти, докторанти, млади учени и академичен състав от различни професионални направления на трите университета в областта на:

– техническите науки – “Архитектура, строителство и геодезия“ (ВСУ “Черноризец Храбър“), “Транспорт, корабоплаване и авиация“ (ТУ), “Електротехника, електроника и автоматика“ (ПУ), “Комуникационна и компютърна техника” (ПУ), “Енергетика“ (ТУ);

– изкуствата – “Изобразително изкуство“ (ВСУ “Черноризец Храбър“);

– социалните, стопански и правни науки – “Психология“, “Право“, “Администрация и управление“, “Икономика“ (ВСУ “Черноризец Храбър“).

Ще бъдат създадени нови съвместни интердисциплинарни магистърски програми, завършващи със съвместни дипломи. Една от програмите е в областта на зелената и синята индустрии. По нея ще бъдат обучени технически кадри за екологосъобразни технологии, рециклиране и удължаване жизнения цикъл на продуктите, устойчиво развитие на морската екосистема и др. Втората интерсекторна програма е подчинена изцяло на дигитализацията и използването на дигиталните технологии в инженерните направления. Залегнало е изучаването и практическото приложение на 3D-технологиите, визуализацията на данни и процеси, виртуалната реалност, адитивни технологии и др., които са основни компоненти на Industry 4.0 и цифровизираното производство.

В рамките на проекта да бъдат създадени съвременни лаборатории за виртуална реалност и адитивни технологии, в които ще се обучават техническите специалисти и където ще могат да работят учените и академичния съсатв на трите университета.

Ще се повишат езиковите и дигиталните умения на участниците. Ще бъде създадена обща мрежа от университетски кариерни центрове. Ще се проведат краткосрочни специализации и мобилности в асоциираните партньори на студенти, докторанти, млади учени и академичен състав.

Иновативно образователно партньорство ще създаде сътрудничество между частни и държавни университети в два от най-големите градове в страната – Варна и Пловдив – при запазване на академичната им автономия.

Бенефициент по проекта BG05M2OP001-2.01-0026 “Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ “Черноризец Храбър“ – Технически университет – Варна – Пловдивски университет “Паисий Хилендарски““ е Варненският свободен университет “Черноризец Храбър“, в партньорство с Технически университет – Варна и Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“. Асоциираните партньори са: Националният университет за дистанционно обучение – Испания, Университетът Жилина – Словакия, Университетът на Букурещ и Университетът на Крайова, Румъния.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp

Последни публикации

Close